پرسنل سر پرستاری بیمارستان
تقدیر از معاونت آموزشی بیمارستان
دیدارمسئولین بیمارستان با ریاست ومدیریت جدید
اردوی تفریحی بیمارستان زمستان 96