تقدیر از معاونت آموزشی بیمارستان
دیدارمسئولین بیمارستان با ریاست ومدیریت جدید