برگزاری اولین جلسه مدیریت پرستاری با حضور کلیه سرپرستاران

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۲:۳۳ | تعداد بازدید: 196

برگزاری اولین جلسه مدیریت پرستاری با حضور کلیه سرپرستاران

اولین جلسه بعد از انتصاب مترون جدید بیمارستان با حضور کلیه سرپرستاران در دفتر پرستاری برگزار گردید

خانم پاشایی در این جلسه با قدر دانی از خانم داور و همکاران بیمارستان به خاطر خدمات ارائه شده با عنایت پروردگار آینده خوبی را با توجه به اقدامات انجام شده در طول سالهای اخیر برای ارتقاء خدمات بهداشت ودرمان وسلامت متصور شده و برای افزایش توان و رفع موانع موجود در ارائه بهترین خدمات پرستاری در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی همت  همه جانبه سر پرستاران محترم همه بخشهای بیمارستان را راه گشای این مسیر روشن ارز یابی نمود ، در این جلسه همچنین راه کارهای همکاران در زمینه بهبود کیفیت خدمات پرستاری توسط همکاران به تبادل نظر گذاشته شد