بیمارستان نهم دی

شرح وظایف دفتر توسعه آموزش

Last Update: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۰:۴۵| تعداد بازدید: 230

دفتر توسعه آموزش(EDO)  بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی در راستای سیاستهای وزارت متبوع و با هدف ارتقای کیفیت آموزش در چهار حیطه برنامه ریزی ، ارزشیابی ، پژوهش در آموزش و دانش پژوهی و رشد و بالندگی اعضاء هیأت علمی تشکیل و بر اساس شرح وظایف معین و تعامل با مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه شروع به فعالیت نمود.

 

شرح وظایف :
برنامه ریزی آموزشی
مشارکت در استاندارد سازی برنامه های آموزشی با EDC
مشاوره و هدایت اعضای هیأت علمی در تدوین ,Course Plan Lesson Planبا همکاری و نظارت EDC

پیگیری تدوین ,Course Plan Lesson Plan
نظارت بر اجرای ,Course Plan Lesson Plan
-5مشارکت در ارزشیابی فرمت مدون و اجرای ,Course Plan Lesson Planدر گروه های آموزشی
-6مشارکت در توسعه روشهای نوین آموزش و تدریس (Skill Lab,……)
-7انجام نیاز سنجی اعضای هیئت علمی و جلب نظرات آنان


ارزشیابی
مشارکت در هدایت ، انجام و نظارت ارزشیابی درونی و بیرونی گروههای آموزشی
مشارکت در هدایت ، اجرا و نظارت ارزشیابی عملکرد اعضا هیأت علمی
ارائه مشاوره و مشارکت در برگزاری روش های نوین ارزیابی دانشجویان ( آزمون OSCEو ......)
انجام ارزیابی آزمونها ، مستند سازی نتایج و ارائه بازخورد به گروهها و ) EDCبر اساس چک لیست تدوین شده معین (
اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هئیت علمی


پژوهش در آموزش
ترغیب اعضای هیأت علمی جهت انجام طرحهای پژوهش در آموزش
ارایه مشاوره در زمینه اجرای طرحهای پژوهش در آموزش با هماهنگی و نظارت EDC
همکاری در اجرای جشنواره آموزش شهید مطهری
مشاوره و مشارکت در اجرای پژوهش ها و پروژه های مربوط به همایش سالیانه آموزش پزشکی
رشد و بالندگی اعضای هیأت علمی
مشارکت در اجرای نیاز سنجی کارگاههای آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی با EDC
مشارکت در برگزاری کارگاههای آموزشی اعضای هیأت علمی با EDC
مشارکت در تدوین دستورالعمل معادل سازی فعالیت های اعضای هیأت علمی با EDC
مشارکت در بازنگری فرم ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی با EDC
پیگیری تکمیل فرمهای عملکرد ماهیانه گروهها در قالب فرمهای مدون و یکسان و ارائه بازخورد به EDCو گروههای آموزشی مربوطه

پرورش استعدادهای درخشان
همکاری با دفتر استعدادهای درخشان جهت حمایت از دانشجویان مستعد در راستای شکوفایی و باروری هر چه بیشتر استعدادها و خلاقیت و تسهیل فعالیت ایشان


نحوه تعامل دفاتر توسعه  EDOبا مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC)

  1. کلیه فعالیت های دفتر توسعه آموزش زیر نظر ریاست دانشگاه و در راستای سیاستهای مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) دانشگاه انجام می پذیرد .
  2. ابلاغ مسئولیت های اجرایی اعضای EDO شامل مسئول  EDO ، اعضای محترم هیأت علمی همکار EDO و کارشناسان  EDOتوسط ریاست دانشگاه و بر اساس هماهنگی با مدیریت مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه صادر می گردد .