بیمارستان نهم دی

مدیر خدمات پرستاری

Last Update: ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۰۸:۵۰| تعداد بازدید: 1214

مدیر خدمات پرستاری :خانم معصومه پاشایی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

سابقه خدمت:  18 سال

سوابق مدیریتی:

1- رئیس اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی 

2- مدیر خدمات پرستاری بیمارستان نهم دی 

3- سوپر وایزر بالینی 

4- سوپر وایزر در گردش 

5- مسئول دفتر بهبود کیفیت 

6- دبیر کمیته های بیمارستان 

7- سرپرستار بخشهای داخلی، اطفال  وعفونی 

8- مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان 

 

 

نمابروتلفن مستقیم محل کار:2226022  -0531

شرح وظایف:

-برنامه ریزی درزمینه های ارتقاءکیفی وبهبودمستمر فعالیت های ارائه خدمات به مددجویان

-گردآوری اطلاعات ازمرکز،مددجویان،نیروی انسانی،ساختارفیزیکی،امکانات وتجهیزات

-برنامه ریزی جهت تشکیل وشرکت درکمیته های خاص باشرح وظایف مدون

-به کارگیری نیروی انسانی براساس توانایی افراددرشیفت های مختلف کاری

-پیشنهادمصاحبه با داوطلبان وانتخاب افرادصلاحیت دارومعرفی آنهاجهت بکارگیری

-پیشنهادانتصاب وانتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکزجهت واحدهای ذیربط

-تصمیم گیری درمورد مرخصی ها،ماموریت ها و...کارکنان پرستاری

-رهبری وهدایت واحدهای ذیربط درجهت تحقق اهداف سازمانی

-تامین نیازهای آموزشی کارکنان ازجمله برنامه ریزی جهت آموزش وآشناسازی پرسنل جدیدالورودبا مقررات،خط مشی هاو....

-اتخاذتدابیرلازم وارائه راهکارهای اساسی درجهت ایجادوتقویت انگیزش کارکنان گروه پرستاری

-ایجادهماهنگی ومشارکت فعال دربرنامه ریزی های بهداشتی ،درمانی وتوانبخشی مرکز

-تعیین حدودوانتظارات وعوامل عملکردی دررده های مختلف شغلی باتوجه به امکانات وشرح وظایف مصوب