بیمارستان نهم دی

معرفی مسئول

Last Update: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۰:۴۳| تعداد بازدید: 540

 

طاهره سربوزی حسین آبادی (CV)

کارشناس ارشد پرستاری گرایش داخلی جراحی

عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه