بیمارستان نهم دی

درامد

Last Update: ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ ۰۹:۳۵| تعداد بازدید: 171

محسن مزینی 

پست سازمانی : مسئول واحد درامد 

1_نظارت بر تکمیل فرم سند هزینه بیمه ها و ارسال اسناد به سازمانهای بیمه گری
2_رفع واخواهی اسناد برگشتی از سازمانهای بیمه گری
3_نظارت بر صندوق بیمارستان و کلینیک تخصصی
4_برسی و امضا قبوض برگشتی صندوق
5 _همکاری با واحد  IT و اطمینان از ثبت دقیق اطلاعات در سامانه HIS 
6_تنظیم و عقد قرارداد با سازمانهای بیمه گر پایه مکمل و بانک ها و غیره
7_نظارت یر پرونده های ضمانتی و ... اعلام اسامی به ستاد جهت کسر از حقوق همکاران ضامن
8_اعلام کسورات سازمان بیمه گر به اداره حسابداری جهت کسر از کارانه پزشکان به تفکیک پزشک و بخش
9_شناسایی مبالغ پرداختی سازمان بیمه گر و پیگیری مبلغ پرداخت نشده و تعیین میزان مطالبات و کسورات
10_انجام کلیه امور محوله طبق نظر مسئولین مربوطه