بیمارستان نهم دی

مسئول آزمایشگاه

Last Update: ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۰۹:۳۴| تعداد بازدید: 74
احمدرضا محسن زاده

شرح وظایف:

1:همکاری در اجرای دقیق سیاست های تعیین شده از طرف مبادی ذیربط

2:نظارت بر انجام کلیه آزمایش ها و در صورت نیاز انجام آنها

3:جمع آوری و کنترل نتایج آزمایش های مختلف و تطبیق آنها با درخواست پزشک و نگه داری اطلاعات نتایج آزمایش های بیماران

4:بررسی روش های انجام آزمایش ها و ارائه پیشنهادها جهت بهبود آنها به مسئولین ذیربط

5:پیش بینی و برآورد نیاز تجهیزاتی، مواد مصرفی و ارائه آنها به مسئول فنی آزمایشگاه

6:هماهنگی و نظارت بر بخش های مختلف آزمایشگاه و همکاری در رفع نواقص و مشکلات مربوطه

7:تهیه آمار و گزارش عملکرد از بخش های آزمایشگاهی

8:همکاری در اجرای برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه

9:همکاری در آموزش کارورزان، کارآموزان و پرسنل آزمایشگاه

10: کنترل و نظارت بر امور کارکنان شاغل در آزمایشگاه از نظر حضور و غیاب

11:نظارت بر عملکرد دستگاه ها و تنظیم آنها با مشورت مسئول فنی

12:انجام عملیات نگه داری دوره ای دستگاه های موجود در آزمایشگاه

13:اعلام و پیگیری موارد مربوط به خرابی تجهیزات به مبادی ذیربط

14:نظارت بر انجام دستورالعمل ایمنی، بهداشت محیط کار و دفع بهداشتی زباله های آزمایشگاهی

15:کنترل کلیه فاکتورها و صورتحساب ها اعم از خرید ملزومات مصرفی و تجهیزات آزمایشگاه های ارجاع، حقوق و بیمه پرسنل، تنخواه کارپرداز

16:گردآوری گواهی کالیبر دستگاهها از شرکت های خریداری شده

17:اختیار تعریف آزمایشها و بخشها، تعریف قرارداد بیمه، تعریف سربرگ قبض، نمایش منحنی درآمد، گزارش آمار پزشکان، لیست کارکرد، آمار مالی موارد، اصلاح صورت حساب ها و تغییر برنامه های رایانه ای با اجازه مسئول فنی

18:اختیار نظارت و ارزیابی جهت گزارش به مسئول فنی در بخش های پذیرش، نمونه گیری، انگل شناسی، آنالیز ادرار، میکروب شناسی، شستشو و استرلیزاسیون، هماتولو‍‍ ژی و بیوشیمی و گازهای خونی و….