بیمارستان نهم دی

مسئول رادیولوژی

Last Update: ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۰۹:۴۱| تعداد بازدید: 82
محمدسلطانی

شرح وظایف

1- ایجاد هماهنگی لازم بین قسمت های مختلف رادیولوژی

2- همکاری با مدیریت بیمارستان در جهت تحقق چشم انداز و رسالت بیمارستان

3-رفع مشکلات با استفاده از چارت های کنترل کیفی

4-عهده داشتن مسئولیت انبار داخلی وفعالیت در زمینه تهیه به موقع تجهیزات مورد نیاز از جمله فیلم و لوازم مصرفی

5-کنترل دائمی تجهیزات مصرفی داروها و ... از نظر تاریخ مصرف و نحوه نگهداری صحیح آنها

6-تنظیم برنامه های روزانه وکشیک رادیولوژی

7-بازبینی،کنترل دائمی وبه موقع کلیه دستگاههای رادیولوژی و ارائه نتایج به مسئول فنی مربوطه وپیگیری جهت تعمیر به موقع دستگاه

8-ایجاد هماهنگی لازم بین پرسنل جهت استفاده از مرخصی های اجباری،استحقاقی واستعلاجی

9- همکاری با مسئول آموزش واحد در امر آموزش پرسنل واحد

10- بررسی و اخذ کنترل کیفی قسمت های بخش وارائه نتایج به مسئول فنی رادیولوژی