بیمارستان نهم دی

کارشناس بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

Last Update: ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ ۱۲:۱۳| تعداد بازدید: 301

 

 

 اسماء اسدیان

 سمت سازمانی:کارشناس بهبود کیفیت و  اعتبار بخشی

 مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد  پرستاری

 داخلی: 144

 

 

 

 

زهرا مسافر 

سمت سازمانی:کارشناس بهبود کیفیت و  اعتبار بخشی

داخلی: 144