بیمارستان نهم دی

کارشناس تجهیزات پزشکی

Last Update: ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ ۱۴:۰۴| تعداد بازدید: 334

 

 

 

 مهندس خالصی 

 تلفن مستقیم: 05152245991

 فکس: 05152235055

 تلفن بیمارستان: 05152226016  الی 19

 داخلی: 119  

 شرح وظایف 

انجام فرآیند خرید تجهیزات پزشکی سرمایه ای و غیر مصرفی

اجرای دقیق و منظم قرار دادهای خرید ، سرویس و نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی

اعلام نظر و هماهنگی جهت توزیع تجهیزات پزشکی در بخش های مختلف بیمارستان

نظارت بر نحوه نصب ، راه اندازی و آموزش تجهیزات پزشکی جدید توسط شرکتهای مختلف

بازدید مداوم بخش های مختلف بیمارستان در اجرای طرح یکسان سازی تعمیرات و نگهداشت تجهیزات پزشکی

تعمیر و سرویس تجهیزات پزشکی خارج از گارانتی بخش های مختلف بیمارستان

تهیه شناسنامه پویای تجهیزات پزشکی و وارد کردن اطلاعات در سایت اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

انجام نگهداری پیشگیرانه (PM) تجهیزات پزشکی بخش های مختلف بیمارستان