بیمارستان نهم دی

کارشناس مسئول بهبود کیفیت و ایمنی بیمار

Last Update: ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۰۹:۳۲| تعداد بازدید: 79

رقیه بخشی سهل آبادی

سمت سازمانی: کارشناس مسئول بهبود کیفیت و ایمنی بیمار

مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

داخلی: 144

 

رزومه کاری:

سابقه کاری:12 سال

1389-1391    کارشناس بهبود کیفیت – بیمارستان قائم (عج)  -  مشهد

1391-1392    امور بیمه گری- بیمارستان نهم دی     -    تربت حیدریه

1392- 1397   دبیر کمیته های بیمارستانی  - بیمارستان نهم دی – تربت حیدریه

1397-1401   کارشناس بهبود کیفیت  - بیمارستان نهم دی – تربت حیدریه

1401 تا کنون کارشناس مسئول بهبود کیفیت و ایمنی بیمار – بیمارستان نهم دی – تربت حیدریه

 

شرح وظایف:

 تدوین برنامه استراتژیک با همکاری مدیران میانی

 همکاری با واحد ها در نوشتن برنامه عملیاتی

 طراحی و پایش و اجرای برنامه بهبود کیفیت و ایمنی بیمار با مشارکت مدیران

 تدوین و اجرای خط مشی ها، دستورالعمل ها و فرآیندهای بیمارستان با هماهنگی ذینفعان

 تهیه و تعیین شاخص های کلیدی بیمارستان با مشارکت مسئولین واحد ها و مدیران بیمارستان و تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش

 ارتقا سطح آگاهی و دانش در راستای مفاهیم استاندارد مدیریت کیفیت و اعتبار بخشی

 برنامه ریزی جهت اموزش و فرهنگ سازی جهت استقرار الزامات اعتبار بخشی

 طراحی و اجرای برنامه ممیزی داخلی

 نظارت بر اجرای صحیح کمیته ها و پیگیری مناسب مصوبات