بیمارستان نهم دی

اعضای واحد

Last Update: ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ۱۰:۴۶| تعداد بازدید: 42

کارشناس واحد:

ردیف

مسئول دفتر توسعه تحقیقات بالینی

مدرک تحصیلی

محل اشتغال

رزومه

1

خانم مهلا رضایی

کارشناس هوشبری

بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی

 

 

 

 

شورای پژوهشی:

سمت

مقطع/ رشته

نام و نام خانوادگی

رئیس شورای پژوهشی

دکترای تخصصی پزشکی/ طب سنتی ایرانی

آقای دکتر حسین عزیزی

معاون آموزشی بیمارستان و دبیر شورای پژوهشی

دکترای تخصصی پزشکی / بیماری‌های قلب و عروق

آقای دکتر رضا قاسمی

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

دکترای تخصصی (PhD) / انگل‌شناسی پزشکی

آقای دکتر محمدرضا رضائی منش

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی/اپیدمیولوژیست

دکترای تخصصی (PhD) / اپیدمیولوژی

آقای دکتر محمد قربانی

نماینده معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

دکترای تخصصی (PhD) / پرستاری

آقای دکتر حسین رنجبر

عضو هیئت علمی تخصصی طب اورژانس

دکترای تخصصی پزشکی / طب اورژانس

آقای دکتر حسین دین پناه

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

کارشناسی ارشد / آموزش پرستاری

آقای امیر ذکاء

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

کارشناسی ارشد / پرستاری داخلی - جراحی

خانم طاهره سربوزی حسین آبادی

کارشناس پژوهش

کارشناس هوشبری

خانم مهلا رضایی

 

مشاوران واحد:

شورا