بیمارستان نهم دی

لینک های مفید

Last Update: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱۱:۰۶| تعداد بازدید: 1 بازدید

ردیف

سازمان ها و مراکز

لینک ها

1

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

http://hbi.ir/default.aspx?templateid=0

2

پرشین کوهورت

http://persiancohort.com/

3

پورتال اطلاعات پژوهشی پزشکی کشور

http://research.ac.ir/

4

واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی اهواز (بیمارستان امام خمینی)

http://himam.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=22939&Site=himam.ajums.ac&Lang=fa-IR

5

واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران (بیمارستان فیروزگر)

http://firoozgar.iums.ac.ir/?fkeyid=&siteid=52&pageid=8439

6

واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران (بیمارستان حضرت رسول اکرم)

http://hrmc.iums.ac.ir/?fkeyid=&siteid=44&pageid=14640

7

واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی بابل ( بیمارستان کودکان امیر کلا )

http://research.mubabol.ac.ir/Default.asp?CP=481

8

واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی بابل (بیمارستان شهید بهشتی )

http://research.mubabol.ac.ir/Default.asp?CP=481

9

واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی بابل (بیمارستان آیت ا.. روحانی)

http://research.mubabol.ac.ir/Default.asp?CP=481

10

واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر( بیمارستان شهدای خلیج فارس )

http://mpgh.bpums.ac.ir/Fa/DynPages-3666.htm

11

واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (بیمارستان ولیعصر"عج")

http://ttb.bums.ac.ir

12

واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران (بیمارستان امام خمینی )

http://ikhc.tums.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=184

13

واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران (بیمارستان سینا)

http://sinahospital.tums.ac.ir/detail.aspx?content=viewcat&catid=241

14

واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی چهار محال و بختیاری(بیمارستان هاجر)

http://research.skums.ac.ir/Index.aspx?lang=1&sub=38

15

واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (بیمارستان ولیعصر"عج")

http://www.zums.ac.ir/page.php?slct_pg_id=3281&sid=9&slc_lang=fa

16

واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (بیمارستان واسعی)

http://www.medsab.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=4693

17

احد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی سمنان (بیمارستان کوثر)

http://rtvc.semums.ac.ir/?fkeyid=&siteid=24&pageid=1328

18

واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود (بیمارستان امام حسین"ع")

http://research.shmu.ac.ir/index.php/1392-01-13-19-35-54/1394-02-15-06-16-33

19

واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (بیمارستان کودکان مفید)

http://urm.sbmu.ac.ir/uploads/balini_mofid.pdf

20

واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (بیمارستان امام حسین)

http://urm.sbmu.ac.ir/uploads/balini_emamhosein.pdf

21

واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (بیمارستان نمازی)

http://namazi.sums.ac.ir/research-education/centers/crdc

22

واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی فسا (بیمارستان ولیعصر"عج")

http://research.fums.ac.ir

23

واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی قم (بیمارستان شهید بهشتی)

http://crdc.muq.ac.ir/index.aspx

24

واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی قزوین (بیمارستان کوثر)

http://vcr.qums.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx

25

واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی قزوین(بیمارستان شهید رجایی)

http://vcr.qums.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx

26

واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بیمارستان امام علی(ع)+آیت ا...طالقانی)

http://vc-research.kums.ac.ir/fa/researchcenters/vahed

27

واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بیمارستان امام رضا)

http://vc-research.kums.ac.ir/fa/researchcenters/vahed

28

واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بیمارستان امام خمینی دکتر کرمانشاهی)

http://vc-research.kums.ac.ir/fa/researchcenters/vahed

29

واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان (بیمارستان شهید بهشتی)

http://research.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=479

30

واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی گلستان (بیمارستان 5 آذر)

http://www.goums.ac.ir/index.php?sid=26&slc_lang=fa

31

واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی گلستان (بیمارستان صیاد شیرازی)

http://www.goums.ac.ir/page.php?slct_pg_id=9455&sid=127&slc_lang=fa

32

واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (بیمارستان پورسینا)

http://www.gums.ac.ir/crdrc

33

واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (بیمارستان امام خمینی)

http://www.mazums.ac.ir/Index.aspx?tempname=paygahtoseemam&lang=1&sub=2

34

واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی اراک"مرکزی" (بیمارستان ولیعصر)

http://arakmu.ac.ir/portal/home/?149905

35

واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی اراک"مرکزی" (بیمارستان امیرالمومنین)

http://arakmu.ac.ir/portal/home/?149905

36

واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی همدان (بیمارستان بعثت)

http://crd.umsha.ac.ir

37

واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی همدان (بیمارستان اکباتان)

http://crd.umsha.ac.ir

38

واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (بیمارستان شهید محمدی)

http://scrc.resv.hums.ac.ir

39

واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (بیمارستان کودکان)

http://ccrc.resv.hums.ac.ir

40

بانک مقالات کتابخانه ملی پزشکی آمریکا

http://www.Pubmed.com

41

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

http://www.Sid.ir

42

بانک اطلاعات نشریات کشور

http://www.Magiran.com

43

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

http://www.Irandoc.ac.ir

44

بانک جامع مقالات پزشکی

http://www.Medlib.ir

45

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

http://www.Sid.ir

46

پایگاه علوم جهان اسلام

http://Isc.gov.ir

47

سامانه ارزیابی مجلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

http://journals.msrt.ir

48

سازمان جهانی بهداشت

http://www.who.int/en

49

کتابخانه دیجیتال پزشکی ایران

http://search.iknito.com/web/mohir

50

مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی ایران

http://irct.ir/fa