بیمارستان نهم دی

کتابخانه بیمارستان

Last Update: ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۰۸:۴۲| تعداد بازدید: 83

مسئول کتابخانه 

خانم مرادی 

تلفن تماس 05152249609

 سایت مرکزی کتابخانه دانشگاه  http://centlib.thums.ac.ir/