بیمارستان نهم دی

آزمایشگاه و بانک خون

Last Update: ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ ۱۲:۵۶| تعداد بازدید: 475

  

 

 

 احمدرضا محسن زاده 

 پست سازمانی:مسئول آزمایشگاه 

شرح وظایف 

همکاری در اجرای دقیق سیاست های تعیین شده از طرف مبادی ذیربط

نظارت بر انجام کلیه آزمایش ها و در صورت نیاز انجام آنها

جمع آوری و کنترل نتایج آزمایش های مختلف و تطبیق آنها با درخواست پزشک و نگه داری اطلاعات نتایج آزمایش های بیماران

بررسی روش های انجام آزمایش ها و ارائه پیشنهادها جهت بهبود آنها به مسئولین ذیربط

پیش بینی و برآورد نیاز تجهیزاتی، مواد مصرفی و ارائه آنها به مسئول فنی آزمایشگاه

هماهنگی و نظارت بر بخش های مختلف آزمایشگاه و همکاری در رفع نواقص و مشکلات مربوطه

تهیه آمار و گزارش عملکرد از بخش های آزمایشگاهی

همکاری در اجرای برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه

همکاری در آموزش کارورزان، کارآموزان و پرسنل آزمایشگاه

کنترل و نظارت بر امور کارکنان شاغل در آزمایشگاه از نظر حضور و غیاب

نظارت بر عملکرد دستگاه ها و تنظیم آنها با مشورت مسئول فنی

انجام عملیات نگه داری دوره ای دستگاه های موجود در آزمایشگاه

اعلام و پیگیری موارد مربوط به خرابی تجهیزات به مبادی ذیربط

نظارت بر انجام دستورالعمل ایمنی، بهداشت محیط کار و دفع بهداشتی زباله های آزمایشگاهی

کنترل کلیه فاکتورها و صورتحساب ها اعم از خرید ملزومات مصرفی و تجهیزات آزمایشگاه های ارجاع، حقوق و بیمه پرسنل، تنخواه کارپرداز

گردآوری گواهی کالیبر دستگاهها از شرکت های خریداری شده

اختیار تعریف آزمایشها و بخشها، تعریف قرارداد بیمه، تعریف سربرگ قبض، نمایش منحنی درآمد، گزارش آمار پزشکان، لیست کارکرد، آمار مالی موارد، اصلاح صورت حساب ها و تغییر برنامه های رایانه ای با اجازه مسئول فنی

اختیار نظارت و ارزیابی جهت گزارش به مسئول فنی در بخش های پذیرش، نمونه گیری، انگل شناسی، آنالیز ادرار، میکروب شناسی، شستشو و استرلیزاسیون، هماتولو‍‍ ژی و بیوشیمی و گازهای خونی و….