بیمارستان نهم دی

ترخیص

Last Update: ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ ۰۹:۴۱| تعداد بازدید: 150

 

 

  زهرا مومنی میرآبادی 

  پست سازمانی : ناظر منشی گری و بیمه گری 

شرح وظایف 

نظارت بر کاربران HISبخش ها

نظارت بر واحد رسیدگی به پرونده

نظارت و مسئولیت واحد ترخیص

پیگیری کسورات و رفع کسورات

اطلاع رسانی به پزشکان و رفع نواقص پرونده ها

انجام سایر امور محوله