بیمارستان نهم دی

سوپروایزرها

Last Update: ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۱۱:۴۹| تعداد بازدید: 377

 

محمود یعقوبی

سمت سازمانی:سوپروایزر در گردش

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

تماس مستقیم: 52286185

داخلی: 200

 

 

 

 

 

 

هادی فیروزفر

سمت سازمانی: سوپروایزر در گردش

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

تماس مستقیم: 52286185

داخلی: 200

 

محمدجعفری

سمت سازمانی: سوپروایزردر گردش

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری داخلی و جراحی

تماس مستقیم: 52286185

داخلی:200

 

رزومه کاری

       پست خدمتی                                                                     

  زمان خدمت   

        مدت خدمت    

پرستار بخش های اورژانس و ICU بیمارستان امام رضا، امدادی مشهد    

    85-82   

        3 سال

تکنسین فوریت های پزشکی پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی مشهد      

    86-85

        1 سال

پرستار بخش های اورژانس و ICU بیمارستان نهم دی                

    90-86

        4 سال

سرپرستار بخش اورژانس و سوپروایزر بیمارستان نهم دی      

   94-90     

        4 سال

دبیر کمیته بحران نهم دی                   

   93-90   

        3 سال 

عضو کمیته های نهم دی                                              

   94-90     

        4 سال

پرستار بخش همودیالیز بیمارستان نهم دی                                                   

   97-96 

        1 سال  

سوپروایزر بیمارستان نهم دی                                                           

   97 تا کنون

 

 

 

 

 

 

 

 

صالحه عباسیان

سمت سازمانی: سوپروایزر در گردش 

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد تحصیلی

تماس مستقیم:52286185

داخلی:200

 

 

       پست خدمتی                                                          

          زمان خدمت               

                      مدت خدمت 

پرستار بخش جراحی اعصاب و ICU بیمارستان نهم دی     

               85-82 

                         3 سال

پرستار NICU بیمارستان نهم دی                          

               86-85

                         1 سال

سرپرستار بخش اطفال بیمارستان نهم دی                 

               87-86       

                         1 سال

سرپرستار NICU بیمارستان نهم دی                      

              88-87 

                         1 سال

سوپروایزر کنترل عفونت و سوپروایزر در گردش       

              98-88 

                        10 سال

سوپروایزر در گردش                                               

             98 تا کنون

 

شرح وظایف سوپروایزر در گردش

1: نظارت مستمر بر رفتار شغلی پرسنل تحت سرپرستی و ارائه گزارش به مدیر پرستاری 

2: ثبت وقایع غیر مترقبه و آمار و گزارش به مدیر پرستاری و همکاران مربوطه           

3: بازدید مستمر از بخش ها به منظور بررسی ارائه خدمات ایده آل به بیماران              

4: مشارکت در ارزشیابی مستمر پرسنل بر طبق عملکرد و رفتار ایشان در طول شیفت ها

5: همکاری با مدیر پرستاری در مورد بودجه پرستاری و برنامه های کوتاه مدت           

6: شرکت در کلیه جلسات برنامه ریزی شده طبق برنامه ریزی مدیر پرستاری              

7: مشارکت در برنامه ارزیابی بیمارستان                                                        

8: هماهنگی در نقل و انتقالات درون بخشی و اعزام های بین بیمارستانی                    

9: مسئولیت کلیه امور مرکز در زمان نبود مسئولین مربوطه                                   

10: برنامه ریزی در برنامه پذیرش و ترخیص مددجویان

11: انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق