بیمارستان نهم دی

سوپروایزرها

Last Update: ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ ۰۹:۳۵| تعداد بازدید: 1094

 

 

  مسعود شاه محمدی

  سمت سازمانی: سوپروایزر در گردش

  مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

  تماس مستقیم: 52286185

  داخلی: 200

 

 

 هادی فیروزفر

 سمت سازمانی: سوپروایزر در گردش

 مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

 تماس مستقیم: 52286185

 داخلی: 200

 

 

 محمدجعفری

 سمت سازمانی: سوپروایزردر گردش

 مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری داخلی و جراحی

 تماس مستقیم: 52286185

 داخلی:200

 

 

 صالحه عباسیان

 سمت سازمانی: سوپروایزر در گردش 

 مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد تحصیلی

 تماس مستقیم:52286185

 داخلی:200

شرح وظایف 

 نظارت مستمر بر رفتار شغلی پرسنل تحت سرپرستی و ارائه گزارش به مدیر پرستاری 

 ثبت وقایع غیر مترقبه و آمار و گزارش به مدیر پرستاری و همکاران مربوطه           

 بازدید مستمر از بخش ها به منظور بررسی ارائه خدمات ایده آل به بیماران              

 مشارکت در ارزشیابی مستمر پرسنل بر طبق عملکرد و رفتار ایشان در طول شیفت ها

 همکاری با مدیر پرستاری در مورد بودجه پرستاری و برنامه های کوتاه مدت           

شرکت در کلیه جلسات برنامه ریزی شده طبق برنامه ریزی مدیر پرستاری              

 مشارکت در برنامه ارزیابی بیمارستان                                                        

 هماهنگی در نقل و انتقالات درون بخشی و اعزام های بین بیمارستانی                    

 مسئولیت کلیه امور مرکز در زمان نبود مسئولین مربوطه                                   

 برنامه ریزی در برنامه پذیرش و ترخیص مددجویان

 انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق