بیمارستان نهم دی

ریاست بیمارستان

Last Update: ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ ۱۶:۳۳| تعداد بازدید: 4075

 

 

 

  دکتر زهرا نیک فرجام

   پست سازمانی:  رئیس بیمارستان

   مدرک تحصیلی: متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی

   تماس مستقیم:  52240095

    داخلی: 103

شرح وظایف 

پاسخگویی به مشکلات خارج از بیمارستان که مرتبط با درون سازمان باشد.

بررسی، مطالعه و پیشنهاد راهکارهای لازم به منظور رعایت استانداردهای حرفه ای که در جهت مراقبت از بیماران استفاده می شود. (رضایت مشتری گرا)

جلب همکاریهای برون سازمان

پیشنهاد توسعه، یا تغییرات ساختمانی و عملکردی بیمارستان و هماهنگی با مسئولین مافوق

مشارکت در کمیته ها و جلسات و ارائه راهکارهای علمی و عملی مناسب جهت بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات

نظارت بر حسن انجام خط مشی اجرایی بیمارستان در قالب سیاستهای استراتژیک دانشگاه و مسئولیت هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب دانشگاه و هیأت امناء

هدایت و هماهنگی فعالیتهای آموزشی، اداری ، تحقیقاتی و درمانی بیمارستان

ایفای نقش رابط بین بیمارستان و سایر واحدها و دانشکده ها به منظور توجه به سیاستهای کلی آموزش دانشجویان

اعلام پیشنهادات و نظرات اصلاحی در مورد فعالیتهای بیمارستان و ارسال آن به مقامات ذیربط

پیشنهاد بودجه سالیانه بیمارستان و نظارت بر هزینه ها

مسئولیت و نظارت بر امورمالی و اداری بیمارستان

انتخاب مسئولین مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان

نظارت بر مراقبت صحیح از بیمار

نظارت بر پیش بینی نیروی انسانی و سایر نیازهای بیمارستان و پیشنهاد آن به مقامات مسئول در دانشگاه

نظارت بر عملکرد مدیریت و مدیر پرستاری بیمارستان و سایر کارکنان تحت سرپرستی

کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای تحت سرپرستی

انتصاب و عزل کارکنان

شرکت در سمینارها و کنگره ها و ارائه گزارش به مقام مافوق

انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق