بیمارستان نهم دی

بهداشت محیط

Last Update: ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ ۰۹:۲۱| تعداد بازدید: 163

علی باقری 

پست سازمانی : مسئول بهداشت محیط 

1_جمع آوری، تنظیم ، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمارهای مورد نیاز بهداشت محیط قسمت های مختلف بیمارستان
2_انجام بازدید و نظارت مستمر روزانه برابر مقررات بر حسب ضرورت از اطاق های عمل و زایمان و بخشها تاسیسات آب و فاضلاب و آشپزخانه سردخانه و مواد غذایی سرویس بهداشتی و رختشویخانه
3_نظارت و کنترل بر امر تفکیک ، جمع آوری ، حمل و دفع مواد زائد جامد
4_نظارت و پیگیری برنامه های مستمر گندزدایی و شستشوی قسمتهای مختلف بیمارستان برابر ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی
5_کلرسنجی آب و نمونه برداری به منظور کنترل آلودگی از قسمت های مختلف بیمارستان از قبیل :آب ، فاضلاب
6_پیگیری رفع نواقص بهداشت محیطی از طریق مسئولین قسمت های ذیربط
7_نظارت بر شرایط بهداشت ، حرفه ای و ایمنی کلیه قسمت های بیمارستان
8_برنامه ریزی و نظارت و پیگیری بهسازی محیط بیمارستان
9_برنامه ریزی در جهت مبارزه با حشرات و جوندگان
10_انجام سایر امور محوله