بیمارستان نهم دی

کارشناس مسئول منابع انسانی

Last Update: ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ۱۲:۱۶| تعداد بازدید: 540

 

 

 محمد محمدزاده

 سمت سازمانی: مسئول منابع انسانی

 مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت تحول

 تماس مستقیم: 52249606

 داخلی: 108

 

 

شرح وظایف:

 انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل بخش نامه، دستورالعمل ها، طرح طبقه بندی مشاغل، مقررات استخدامی، بازنشستگی، قانون رسیدگی به تخلفات اداری ،کارکنان

 اعمال  و اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور که از طریق مراجع قانونی به دستگاه ابلاغ می گردد و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل

 شناخت وظایف و مسئولیت ها و شرایط احراز پست های سازمانی مصوب مربوطه

 انجام مکاتبات پرسنلی و استخدامی

 بازبینی پیش نویس های کارگزینی از قبیل احکام انتقال – افزایش حقوق – ارتقاء گروه – تغییر شغل و عنوان – مرخصی بدون حقوق – انتصابات – خدمت نیمه وقت بانوان – ماموریت آموزشی – برقراری ، کاهش ، قطع حق عائله مندی – برقراری ، کاهش، افزایش ، قطع حق اولادو..

  اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظورحسن انجام هدف های مورد نظر و هماهنگ نمودن فعالیت های کارگزینی با دستگاه

 پیش بینی نیازهای پرسنلی براساس تعداد پرسنل خارج شده آمار نیروی انسانی ، پست های بلاتصدی – افزایش جمعیت و یا تخت های بیمارستانی .

 رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوطه به تبدیل وضعیت استخدامی – استخدام آزمایشی برکناری از خدمت آزمایشی-  صدور حکم قطعی – صدور حکم بازنشستگی

 رسیدگی به مسائلی از قبیل ترک خدمت – گزارش به موقع ترک خدمت کارکنان – صدور احکام آماده به خدمت اخراج – بازخرید خدمت و نغییر محل جغرافیایی و انفصال برابر دستور مافوق

  انجام امور مربوط به رفاه کارمندان آموزش ضمن خدمت – آموزش های بلندمدت و کوتاه مدت ، بیمه درمان – بیمه عمر و رعایت حقوق قانونی کارکنان و جلوگیری از تضییع حق آنان

  کنترل حضور و غیاب پرسنل واحد مربوطه برابر دستوالعمل دانشگاه

 کنترل و نظارت و توزیع فرم های ارزش یابی و تکمیل تا آخرین مراحل آن

 نظارت بر بایگانی پرسنل و اسناد مربوطه

  برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امورمختلف کارگزینی و تهیه ضوابط و دستورالعمل های لازم برابر مقررات

 انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل بخش نامه، دستورالعمل ها، طرح طبقه بندی مشاغل، مقررات استخدامی، بازنشستگی، قانون رسیدگی به تخلفات اداری ،کارکنان

 اعمال  و اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور که از طریق مراجع قانونی به دستگاه ابلاغ می گردد و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل

 شناخت وظایف و مسئولیت ها و شرایط احراز پست های سازمانی مصوب مربوطه

 انجام مکاتبات پرسنلی و استخدامی