بیمارستان نهم دی

تدارکات

Last Update: ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ۱۳:۳۹| تعداد بازدید: 154

 

 

 

 

 علیرضا حاج محمدی 

 پست سازمانی : مسئول تدارکات 

  داخلی : 111

شرح وظایف 

برگزاری منظم جلسات کمیته با توالی حداقل دوهفتگی

پیگیری مصوبات هر کمیته در مدت زمان تعیین شده

برنامه ریزی جهت اجرای مصوبات با مشارکت سایر اعضا کمیته

ارسال یک نسخه از اقدامات صورت گرفته مرتبط با هر مصوبه به دفتر بهبود کیفیت

برگزاری منظم جلسات کمیته با توالی حداقل دوهفتگی