بیمارستان نهم دی

مدیر امور مالی

Last Update: ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۰۹:۲۶| تعداد بازدید: 499

 

  آرش بابایی

  سمت سازمانی: مدیر امور مالی

  مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری

  تماس مستقیم:52241672

  داخلی:121

شرح وظایف

  برنامه ریزی و سازماندهی عملیات مالی بیمارستان در راستای اهداف دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه

تهیه تفاهم نامه بودجه سالانه بیمارستانبابت پیش بینی منابع مالی مورد نیاز و هزینه های سالانه بیمارستان 

پیگیری تامین منابع مالی مورد نیاز و استفاده بهینه از منابع موجود و نظارت بر وضعیت نقدینگی بیمارستان   

نظارت بر اجرای صحیح مقررات و آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاه

نظارت بر عملکرد حسابداری درآمد بیمارستان شامل فرآیند پذیرش،بیمه گری و ارسال پرونده های بستری و نسخ به سازمان های بیمه گر

نظارت بر ثبت صحیح و به موقع هزینه ها و درآمدهای بیمارستان بر مبنای اصل حسابداری تعهدی