بیمارستان نهم دی

فیزیوتراپی

Last Update: ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ ۱۳:۲۴| تعداد بازدید: 267

  

 

 

 جهانشیری

 پست سازمانی:مسئول فیزیوتراپی

شرح وظایف

شرکت در دوره های توجیهی و آموزشی مربوطه 

هماهنگی و همکاری با مسئول ایمنی و کارشناس مربوطه 

شناسایی نقاط ضعف واحد/ بخش مربوطه در حیطه ایمنی و مدیریت بحران براساس سنجه های اعتباربخشی و برنامه عملیاتی مربوطه 

اطلاع رسانی و آموزش به سایر همکاران واحد /بخش در حیطه ایمنی و مدیریت بحران

انجام سایر امورمحوله