بیمارستان نهم دی

بخش اطفال

Last Update: ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ ۱۲:۲۴| تعداد بازدید: 1174

 

 زهرا محمدپور مالکی

 پست سازمانی:مسئول بخش اطفال

 مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

 داخلی: 310

شرح وظایف 

بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با رائه خدمات و کیفیت مراقبت

برنامه ریزی در جهت اجرای استاندارد های مراقبتی

تنظیم برنامه کارکنان تحت نظارت در شیفت های مختلف

تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت (تقسیم کار)

برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار /مددجو در هر شیفت بربالین بیمار

انجام مراقبت های پرستاری در مواقع اورژانس

همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش لازم

برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه ای پرستاران

انجام کلیه امور محوله طبق نظر مدیر مربوطه