بیمارستان نهم دی

بیمه گری

Last Update: ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ ۰۹:۵۴| تعداد بازدید: 168

زهرا مومنی میرآبادی 

پست سازمانی : ناظر منشی گری و بیمه گری 

شرح وظایف 

1_نظارت بر کاربران HISبخش ها
2_نظارت بر واحد رسیدگی به پرونده
3_نظارت و مسئولیت واحد ترخیص
4_پیگیری کسورات و رفع کسورات
5_اطلاع رسانی به پزشکان و رفع نواقص پرونده ها
6_انجام سایر امور محوله