بیمارستان نهم دی

مدیر خدمات پرستاری

Last Update: ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ ۰۹:۲۴| تعداد بازدید: 3315

 

 طلعت بخشی

 پست سازمانی:

 مدیرخدمات پرستاری 

 تماس‌مسقیم:52226022

 داخلی :202

شرح وظایف 

برنامه ریزی درزمینه های ارتقاءکیفی وبهبودمستمر فعالیت های ارائه خدمات به مددجویان

گردآوری اطلاعات ازمرکز،مددجویان،نیروی انسانی،ساختارفیزیکی،امکانات وتجهیزات

برنامه ریزی جهت تشکیل وشرکت درکمیته های خاص باشرح وظایف مدون

به کارگیری نیروی انسانی براساس توانایی افراددرشیفت های مختلف کاری

پیشنهادمصاحبه با داوطلبان وانتخاب افرادصلاحیت دارومعرفی آنهاجهت بکارگیری

پیشنهادانتصاب وانتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکزجهت واحدهای ذیربط

تصمیم گیری درمورد مرخصی ها،ماموریت ها و...کارکنان پرستاری

رهبری وهدایت واحدهای ذیربط درجهت تحقق اهداف سازمانی

تامین نیازهای آموزشی کارکنان ازجمله برنامه ریزی جهت آموزش وآشناسازی پرسنل جدیدالورودبا مقررات،خط مشی هاو....

اتخاذتدابیرلازم وارائه راهکارهای اساسی درجهت ایجادوتقویت انگیزش کارکنان گروه پرستاری

ایجادهماهنگی ومشارکت فعال دربرنامه ریزی های بهداشتی ،درمانی وتوانبخشی مرکز

تعیین حدود وانتظارات وعوامل عملکردی دررده های مختلف شغلی باتوجه به امکانات وشرح وظایف مصوب

 

 

فایل های پیوست