بیمارستان نهم دی

مدیر خدمات پرستاری

Last Update: ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱۱:۰۲| تعداد بازدید: 2165

 

 مدیر خدمات پرستاری :آقای مسعود شامحمدی  سوابق مدیریتی: 1-سوپروایزر بالینی 2-سوپروایزر در گردش 3-سرپرستار بخش ccu 4-مدیر امور عمومی 5-نایب رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری 6-مربی دانشجویان پرستاری 7-عضو کمیته های مرگ و میر ، بهداشت محیط ،بحران و بلایا ،اورژانس  نمابروتلفن مستقیم محل کار:2226022 -0515 شرح وظایف: -برنامه ریزی درزمینه های ارتقاءکیفی وبهبودمستمر فعالیت های ارائه خدمات به مددجویان -گردآوری اطلاعات ازمرکز،مددجویان،نیروی انسانی،ساختارفیزیکی،امکانات وتجهیزات -برنامه ریزی جهت تشکیل وشرکت درکمیته های خاص باشرح وظایف مدون -به کارگیری نیروی انسانی براساس توانایی افراددرشیفت های مختلف کاری -پیشنهادمصاحبه با داوطلبان وانتخاب افرادصلاحیت دارومعرفی آنهاجهت بکارگیری -پیشنهادانتصاب وانتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکزجهت واحدهای ذیربط -تصمیم گیری درمورد مرخصی ها،ماموریت ها و...کارکنان پرستاری -رهبری وهدایت واحدهای ذیربط درجهت تحقق اهداف سازمانی -تامین نیازهای آموزشی کارکنان ازجمله برنامه ریزی جهت آموزش وآشناسازی پرسنل جدیدالورودبا مقررات،خط مشی هاو.... -اتخاذتدابیرلازم وارائه راهکارهای اساسی درجهت ایجادوتقویت انگیزش کارکنان گروه پرستاری -ایجادهماهنگی ومشارکت فعال دربرنامه ریزی های بهداشتی ،درمانی وتوانبخشی مرکز -تعیین حدودوانتظارات وعوامل عملکردی دررده های مختلف شغلی باتوجه به امکانات وشرح وظایف مصوب

مدیر خدمات پرستاری :آقای مسعود شامحمدی 

سوابق مدیریتی:

1-سوپروایزر بالینی

2-سوپروایزر در گردش

3-سرپرستار بخش ccu

4-مدیر امور عمومی

5-نایب رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری

6-مربی دانشجویان پرستاری

7-عضو کمیته های مرگ و میر ، بهداشت محیط ،بحران و بلایا ،اورژانس

 

نمابروتلفن مستقیم محل کار:2226022 -0515

شرح وظایف:

-برنامه ریزی درزمینه های ارتقاءکیفی وبهبودمستمر فعالیت های ارائه خدمات به مددجویان

-گردآوری اطلاعات ازمرکز،مددجویان،نیروی انسانی،ساختارفیزیکی،امکانات وتجهیزات

-برنامه ریزی جهت تشکیل وشرکت درکمیته های خاص باشرح وظایف مدون

-به کارگیری نیروی انسانی براساس توانایی افراددرشیفت های مختلف کاری

-پیشنهادمصاحبه با داوطلبان وانتخاب افرادصلاحیت دارومعرفی آنهاجهت بکارگیری

-پیشنهادانتصاب وانتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکزجهت واحدهای ذیربط

-تصمیم گیری درمورد مرخصی ها،ماموریت ها و...کارکنان پرستاری

-رهبری وهدایت واحدهای ذیربط درجهت تحقق اهداف سازمانی

-تامین نیازهای آموزشی کارکنان ازجمله برنامه ریزی جهت آموزش وآشناسازی پرسنل جدیدالورودبا مقررات،خط مشی هاو....

-اتخاذتدابیرلازم وارائه راهکارهای اساسی درجهت ایجادوتقویت انگیزش کارکنان گروه پرستاری

-ایجادهماهنگی ومشارکت فعال دربرنامه ریزی های بهداشتی ،درمانی وتوانبخشی مرکز

-تعیین حدودوانتظارات وعوامل عملکردی دررده های مختلف شغلی باتوجه به امکانات وشرح وظایف مصوب