بیمارستان نهم دی

انبار مرکزی

Last Update: ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ۱۳:۵۰| تعداد بازدید: 180

 

 

 

   عقیل عنایتی 

شرح وظایف 

شرکت در دوره های توجیهی و آموزشی مربوطه

هماهنگی و همکاری با مسئول ایمنی و کارشناس مربوطه

شناسایی نقاط ضعف واحد /بخش مربوطه در حیطه ایمنی و مدیریت بحران براساس سنجه های اعتباربخشی و برنامه های عملیاتی مربوطه

اطلاع رسانی و آموزش به سایر همکاران واحد/بخش در حیطه ایمنی و مدیریت بحران

انجام سایر امور محوله