بیمارستان نهم دی

کنترل عفونت

Last Update: ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ۱۹:۳۶| تعداد بازدید: 162

 

شرح وظایف

شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش

بکارگیری نتایج پژوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی

همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری دانشجویان مراجعین و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکاری سوپروایزر آموزشی به بیمار

شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری برگزار می شود

تنظیم برنامه واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان طبق برنامه های کشوری

ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای کنترل عفونتهای خطرناک و ارائه راهکار مناسب به کمیته کنترل عفونت

نیازسنجی آموزشی کارکنان بیمارستان در زمینه عفونتهای بیمارستانی و پیگیری اثربخشی آموزشی

تهیه و تدوین دستورالعمل های کنترل عفونت در بخش های ویژه و سایر بخشهای آسیب پذیر بر اساس استاندارد های مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت

نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته کنترل عفونت و امکانات موجود

شناسایی و مدیریت سریع طغیان عفونت بیمارستانی

انجام سایر امور مربوطه