بیمارستان نهم دی

سوپروایزر بالینی

Last Update: ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۱۰:۱۷| تعداد بازدید: 1938

 

صدیقه داور

سمت سازمانی:سوپروایزر بالینی

مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری

تماس مستقیم:52286185

داخلی:200
 

رزومه کاری:

سرپرستار بخش زنان، اورتوپدی، سی سی یو

سوپروایزر در گردش

مترون بیمارستان

سوپروایزربالینی

شرح وظایف:

1- کسب دستور و برنامه کار از مدیر خدمات پرستاری
2- مشارکت و همکاری در جمع آوری اطلاعات پیرامون مرکز بهداشتی درمانی توانبخشی
3- همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف و خط مشی­های واحدهای ذیربط با همکاری سایر مسئولین
4-ارائه پیشنهادات لازم در جهت ایجاد تغییرات مناسب در سیستم خدمات پرستاری
5-مشارکت و همکاری در برنامه­ ریزی­های آموزشی کارکنان، دانشجویان ، مددجویان / بیماران 
6-برنامه ریزی و هماهنگی در پذیرش و برنامه ریزی ترخیص مددجویان / بیماران
7-تهیه و تنظیم گزارشات کمی و کیفی از وضعیت موجود سرویس دهندگان، سرویس گیرندگان، عملکرد ....واحدهای ذیربط
8-ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف مرکز جهت ارائه خدمات مطلوب درواحدهای ذیربط
9-تشخیص نیازها و مشکلات موجود در واحدهای مرتبط پرستاری (مربوط به کارکنان مددجویان / بیماران، محیط و ....) و اقدام جهت حل آنها
10-مشارکت در توزیع کارکنان پرستاری بر اساس توانائیها و نیازها در واحدها و شیفتهای مختلف
11- ایجاد شرایط کاری مناسب و حسن تفاهم مابین افراد
12- شرکت در برنامه­های آموزشی به منظور ارتقای سطح آگاهی و مهارت خود در جهت ارائه روشهای موثرتر
13-شرکت در کمیته­های مختلف بیمارستانی و پرستاری (آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، نظارت و ارزشیابی ، رفاهی، توانبخشی و ...)
14- تامین و ایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمان بروز فوریتها(تأمین نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات و ...) 
15- هماهنگی درارجاع مددجو به خانواده، مرکز بهداشتی، درمانی، توانبخشی و ...
16-نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کارکنان پرستاری(رعایت مقررات اداری / رعایت ضوابط کاری، اخلاقی و ...)
17-نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاری مبتنی بر استانداردها با استفاده از ابزرا مناسب(چک لیست و ...)
18- بازدید مستمر از واحدهای مرتبط بمنظور حصول اطمینان ازحسن ارائه خدمات ، ثبت و ارائه گزارش به مافوق
19-هدایت کارکنان در جهت ارتقاء سطح کیفی مراقتبها
20-ارائه راهنماییهای لازم به کارکنان، کمک و حمایت از آنها
21-مشارکت و همکاری درجهت تأمین نیازهای آموزشی کارکنان شامل: آشناسازی کارکنان جدید الورود با مقررات، خط مشی­ها، شرح وظایف و ... 
22-ثبت حوادث، وقایع غیرمترقبه، آمار(بیماران بد حال، پذیرفته شد، ترخیصی، فوت شده و....) وگزارش به مافوق
23-ارزشیابی مستمر کارکنان بر طبق عوامل عملکردی، رفتارهای شغلی و اخلاقی
24-  همکاری و مشارکت در ارزشیابی اثر بخشی خدمات از طریق: حسابرسی کیفی / بررسی رضایتمندی مددجویان/ بررسی رضایت مندی کارکنان
25- همکاری و مشارکت در ارزشیابی تأثیر برنامه­های آموزشی بر کیفیت ارائه خدمات پرستاری
26- همکاری و مشارکت درارزشیابی برنامه­ها و خط مشی­های مدون، جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده
27-کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری تجهیزات، داروها و ....
28-انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق