بیمارستان نهم دی

سوپروایزر بالینی

Last Update: ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۰۷:۲۸| تعداد بازدید: 2575

   

 

  صدیقه داور

  پست سازمانی:سوپروایزر بالینی

  مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری

  تماس مستقیم:52286185

  داخلی:200

شرح وظایف

 کسب دستور و برنامه کار از مدیر خدمات پرستاری

 مشارکت و همکاری در جمع آوری اطلاعات پیرامون مرکز بهداشتی درمانی توانبخشی

 همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف و خط مشی­های واحدهای ذیربط با همکاری سایر مسئولین

ارائه پیشنهادات لازم در جهت ایجاد تغییرات مناسب در سیستم خدمات پرستاری

مشارکت و همکاری در برنامه­ ریزی­های آموزشی کارکنان، دانشجویان ، مددجویان / بیماران 

برنامه ریزی و هماهنگی در پذیرش و برنامه ریزی ترخیص مددجویان / بیماران

تهیه و تنظیم گزارشات کمی و کیفی از وضعیت موجود سرویس دهندگان، سرویس گیرندگان، عملکرد ....واحدهای ذیربط

ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف مرکز جهت ارائه خدمات مطلوب درواحدهای ذیربط

تشخیص نیازها و مشکلات موجود در واحدهای مرتبط پرستاری (مربوط به کارکنان مددجویان / بیماران، محیط و ....) و اقدام جهت حل آنها

مشارکت در توزیع کارکنان پرستاری بر اساس توانائیها و نیازها در واحدها و شیفتهای مختلف

 ایجاد شرایط کاری مناسب و حسن تفاهم مابین افراد

 شرکت در برنامه­های آموزشی به منظور ارتقای سطح آگاهی و مهارت خود در جهت ارائه روشهای موثرتر

شرکت در کمیته­های مختلف بیمارستانی و پرستاری (آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، نظارت و ارزشیابی ، رفاهی، توانبخشی و ...)

 تامین و ایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمان بروز فوریتها(تأمین نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات و ...) 

 هماهنگی درارجاع مددجو به خانواده، مرکز بهداشتی، درمانی، توانبخشی و ...

نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کارکنان پرستاری(رعایت مقررات اداری / رعایت ضوابط کاری، اخلاقی و ...)

نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاری مبتنی بر استانداردها با استفاده از ابزرا مناسب(چک لیست و ...)

 بازدید مستمر از واحدهای مرتبط بمنظور حصول اطمینان ازحسن ارائه خدمات ، ثبت و ارائه گزارش به مافوق

هدایت کارکنان در جهت ارتقاء سطح کیفی مراقتبها

ارائه راهنماییهای لازم به کارکنان، کمک و حمایت از آنها

مشارکت و همکاری درجهت تأمین نیازهای آموزشی کارکنان شامل: آشناسازی کارکنان جدید الورود با مقررات، خط مشی­ها، شرح وظایف و ... 

ثبت حوادث، وقایع غیرمترقبه، آمار(بیماران بد حال، پذیرفته شد، ترخیصی، فوت شده و....) وگزارش به مافوق

ارزشیابی مستمر کارکنان بر طبق عوامل عملکردی، رفتارهای شغلی و اخلاقی

همکاری و مشارکت در ارزشیابی اثر بخشی خدمات از طریق: حسابرسی کیفی / بررسی رضایتمندی مددجویان/ بررسی رضایت مندی کارکنان

همکاری و مشارکت در ارزشیابی تأثیر برنامه­های آموزشی بر کیفیت ارائه خدمات پرستاری

همکاری و مشارکت درارزشیابی برنامه­ها و خط مشی­های مدون، جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده

کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری تجهیزات، داروها و ....

انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق