بیمارستان نهم دی

کارشناس ایمنی بیمار و بحران

Last Update: ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۰۷:۴۴| تعداد بازدید: 305

 

 

 

 لیلا فرنگی

 سمت سازمانیکارشناس ایمنی و بحران

 مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری

 داخلی: 146

شرح وظایف 

هماهنگي برنامه ايمني بيمار با مديريت ارشد بيمارستان

 تدوين اجرا و بازنگري برنامه ساليانه ايمني بيمار در بيمارستان به منظور دستيابي به سطح يك استانداردهاي بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيماربا همكاري ذينفعان

شركت و همكاري فعالانه درتدوين خط مشي ها و روش هاي اجرايي در سازمان به منظور اشاعه ارائه خدمات بهينه

خودارزيابي استانداردهاي الزامي بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيمار در بيمارستان

طراحي و برگزاري دوره هاي آموزشي به منظور ارتقاء درك و بصيرت كاركنان از استانداردهاي الزامي بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيمار

ارائه راهکار به منظور ارتقای فرهنگ ايمني بيمار

شركت در بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار و پي گيري انجام اقدامات اصلاحي و بازخورد به كاركنان

همكاري در انجام مميزي هاي باليني و پيشنهاد موضوعات مميزي باليني بر اساس نتايج بازديد هاي مديريتي

نظارت بر ايجاد و چگونگي استفاده از سيستم يادگيري و گزارش دهي اتفاقات ناخواسته در بيمارستان

شركت و همكاري فعالانه با مديريت ارشد بیمارستان در چگونكي راهبري موضوعات تهديد كننده ايمني بيمار

شركت و همكاري فعالانه در تحليل ريشه اي وقايع تهديدكننده ايمني بيمار و پیگیری انجام اقدامات اصلاحی

بستر سازي و ايجاد شيوه مناسب برقراري ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ايمني بيماردر داخل بيمارستان