بیمارستان نهم دی

کارشناس ایمنی بیمار و بحران

Last Update: ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۱۲:۵۰| تعداد بازدید: 48

 

 

محبوبه کنودی طبسی

سمت سازمانی: کارشناس ایمنی و بحران

مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری

داخلی: 146

رزومه کاری:

- تکنسین اتاق عمل  سال 1377 تا 1384

- سوپروایزر در گردش سال(عصر وشب) 1385 تا 1389

- سرپرستار بخش ارتوپدی سال 1384 تا 1386

- دبیر کمیته های بیمارستانی 1386تا1387

- سرپرستار بخش جراحی 1387تا1388

-پرستار بخش دیالیز 1388 تا 1389

- کارشناس اورژانس بیمارستانی معاونت درمان 1389 تا 1391

-کارشناس حاکمیت بالینی 1391 تا 1393

- کارشناس طرح تحول نظام سلامت 1393 تا 1395

- کارشناس اداره پرستاری 1395تا 1398-

کارشناس ایمنی بیمار1398تا 1401

 

شرح وظایف:
 

 هماهنگي برنامه ايمني بيمار با مديريت ارشد بيمارستان

 تدوين اجرا و بازنگري برنامه ساليانه ايمني بيمار در بيمارستان به منظور دستيابي به سطح يك استانداردهاي بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيماربا همكاري ذينفعان

 شركت و همكاري فعالانه درتدوين خط مشي ها و روش هاي اجرايي در سازمان به منظور اشاعه ارائه خدمات بهينه

 خودارزيابي استانداردهاي الزامي بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيمار در بيمارستان

 طراحي و برگزاري دوره هاي آموزشي به منظور ارتقاء درك و بصيرت كاركنان از استانداردهاي الزامي بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيمار

 ارائه راهکار به منظور ارتقای فرهنگ ايمني بيمار

 شركت در بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار و پي گيري انجام اقدامات اصلاحي و بازخورد به كاركنان

 همكاري در انجام مميزي هاي باليني و پيشنهاد موضوعات مميزي باليني بر اساس نتايج بازديد هاي مديريتي

 نظارت بر ايجاد و چگونگي استفاده از سيستم يادگيري و گزارش دهي اتفاقات ناخواسته در بيمارستان

 شركت و همكاري فعالانه با مديريت ارشد بیمارستان در چگونكي راهبري موضوعات تهديد كننده ايمني بيمار

 شركت و همكاري فعالانه در تحليل ريشه اي وقايع تهديدكننده ايمني بيمار و پیگیری انجام اقدامات اصلاحی

 بستر سازي و ايجاد شيوه مناسب برقراري ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ايمني بيماردر داخل بيمارستان